Euran apteekin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen PDF versio »

1.Rekisterinpitäjä

Euran apteekki 
Satakunnankatu 22
27510 Eura

y-tunnus: 2336225-8

p. 02-5338900

2.Rekisteriasioiden ylläpitäjä

Tietosuojavastaava Raija Kaitila

Satakunnankatu 22
27510 Eura

p.02-5338900

3. Rekisterin nimi

EURAN APTEEKIN ASIAKASREKISTERI

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

 • sopimuksen täytäntöönpaneminen;  
 • Euran apteekin apteekkialaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen; 
 • Euran apteekin asiakkaan oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden     perusteella;
 • asiakkaidemme, mukaan lukien Euran apteekin Avainasiakkaiden eli kanta-asiakkaiden (rekisteröity), suostumus tai arkaluonteisten henkilötietojen osalta nimenomainen suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:  

 • asiakas- (ml. kanta-asiakas) suhteiden hoitaminen; 
 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen  
 • sopimukseen perustuvien ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen;
 • toiminnanohjaus ja tilastointi; 
 • markkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi yksiselitteisen suostumuksen antaneille rekisteröidyille;
 • mainonnan kohdentaminen Euran apteekin omissa ja Avainapteekkien verkkopalveluissa;

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös   tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi 

5.Mitä tietoja käsittelemme? 

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja, kun asioit reseptiasiakkaana: 

 • rekisteröidyn perustiedot kuten etunimet*, sukunimi*, henkilötunnus*, asiakasnumero* 
 • reseptien toimittamiseen liittyvät ja muiden ostojen tiedot kuten tiedot lääke- ja muista ostoista sekä tilauksista ja kirjalliset reseptit (reseptikeskukseen tallennetut paperireseptit, Pro auctore -reseptit, alkoholireseptit sekä pohjoismaiset ja EU -reseptit); 
 • rekisteröidyn lääkkeisiin liittyvät kirjanpito- ja säilytysmenettelyt kuten reseptipäiväkirja, seurannan piirissä olevat lääkkeiden ja huumausaineiden käsittelyn kirjanpito, määräaikaisten erityislupavalmisteiden käsittelyn kirjanpito, ex-temporevalmisteiden valmistus- ja myrkkykirjanpito; 

Kansallinen terveysarkiston palvelun, Kanta-palvelun, valtuutuksia koskevat tiedot mukaan lukien valtuutuslomakkeet ja Kanta-suostumusta koskevat tiedot; 

 • rekisteröidyn maksusitoumuksiin liittyvät tiedot kuten Kansaneläkelaitoksen (Kela) tai sairausvakuutuskassojen suorakorvausmenettelyn tiedot, Kelan toimeentukimenettelyn tiedot ja muut mahdolliset maksusitoumusmenettelyt;  
 • lääkehoidon ohjaamiseen liittyvät kirjaukset; 
 • muut asiointiin liittyvät tiedot kuten tilausmenettelyihin liittyvät tiedot, toimituksia koskevat tiedot, asiakaslaskutustiedot, Kela-, vakuutusyhtiö- ja kassalaskutustiedot, muut laskutustiedot, tiedot PKV- tai huumausainelääkereseptiä hakevan henkilön (rekisteröity) henkilötunnuskyselystä apteekkijärjestelmässä  

Mikäli olet liittynyt Avainasiakkaaksemme tai haluat liittyä, käsittelemme lisäksi suostumukseesi perustuen seuraavia tietoja: 

 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot; 
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset; 
 • asiakkuutta koskevat ja sopimuksia koskevat tiedot kuten kanta-asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot, tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista; 
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot kuten tiedot allergioista tai lääkkeiden toimituksiin liittyvät toiveet 

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.  

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään, Kelalta, Kanta-palvelusta, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. 

7. Kenelle luovutamme ja saamme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle?

Luovutamme tietoja seuraaville tahoille: Kela-, vakuutusyhtiö- ja kassalaskutustiedot, muut yrityslaskutustiedot, luottotietoyhtiö, Fimea, Valvira, Aluehallintovirasto 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet markkinointiin liittyvät palvelut ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. 

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. 

Reseptien käsittelyyn liittyviä tietoja säilytämme viranomaismääräysten vaatiman ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan tietokannasta ja paperimateriaali tuhotaan. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

Siltä osin, kun olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. 

10. Kehen voit olla yhteydessä? 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle (tietosuojavastaava). 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   

 

Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Euran Apteekki (Y-2336225-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raija Kaitila
050 50 51 160
raija.kaitila@apteekit.net

Henkilörekisterin nimi

Euran Apteekki asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Euran Apteekki
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
raija.kaitila@apteekit.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna